Mobbing w miejscu pracy jest problemem powszechnym, charakteryzującym się szeregiem nieakceptowalnych zachowań. Wielu pracowników doświadcza sytuacji, w których są nękani lub zastraszani, co może znacząco wpłynąć na ich zdrowie psychiczne i ogólne samopoczucie. Zrozumienie, co dokładnie oznacza mobbing i jakie zachowania go definiują, jest kluczowe dla identyfikacji i przeciwdziałania temu zjawisku.

Czym jest mobbing? – zdefiniowanie terminu

Zgodnie z postanowieniami art. 943 § 2 Kodeksu Pracy, mobbing w miejscu pracy to działania lub zachowania, które dotyczą pracownika lub są skierowane przeciwko pracownikowi. Polegają one na systematycznym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Ich skutkiem jest obniżenie jego poziomu zawodowej użyteczności, a także celowe lub wynikające z tego poniżenie, upokorzenie, izolacja lub wyeliminowanie pracownika z kręgu współpracowników.

Przykłady zachowań, które mogą wskazywać na występowanie mobbingu

Do kategorii zachowań, które mogą świadczyć o zaistnieniu mobbingu, należą:

  1. Uniemożliwienie swobodnej komunikacji (ignorowanie, krytykowanie, przerywanie, złośliwe komentarze).
  2. Izolacja (wykluczenie osoby z procesów decyzyjnych, lekceważenie jej opinii, brak kontaktu z przełożonym, odrzucenie).
  3. Społeczne odrzucenie, to jest nieludzkie postępowanie ze strony innych (drwiny, plotki, obraźliwe zachowanie, nakłanianie do wykonywania nieodpowiednich zadań).
  4. Degradacja jakości wykonywanej pracy (zadania monotonne, nieistotne lub niemożliwe do wykonania, nadmierny nakład pracy).
  5. Działania wpływające negatywnie na zdrowie (przemoc fizyczna, psychiczna lub seksualna, powierzanie niezdrowych lub niebezpiecznych zadań).

Jakie prawa przysługują pracownikowi będącemu ofiarą mobbingu?

Zgodnie z art. 943 Kodeksu Pracy, pracownik, który doświadcza mobbingu prowadzącego do pogorszenia stanu zdrowia, ma prawo do:

  1. Otrzymania rekompensaty finansowej za wyrządzone krzywdy.
  2. Odszkodowania w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeśli zdecyduje się na odejście z pracy w wyniku mobbingu.

Zmagając się z problemem mobbingu i poszukując dobrego prawnika, warto sprawdzić ofertę kancelarii pod https://www.adwokat-cyranski.com/adwokat-prawo-pracy-lodz .

Jak osoba poszkodowana powinna postąpić, aby otrzymać odszkodowanie w formie pieniężnej?

Osoba, która padła ofiarą mobbingu, musi udowodnić, że jej zdrowie uległo pogorszeniu wskutek tych działań. Ważna jest dokumentacja medyczna zarówno z okresu przed wystąpieniem mobbingu, jak i po nim. To pozwoli na dokładne porównanie. Aby uzyskać opisane wyżej odszkodowanie, poszkodowana osoba musi złożyć pozew w sądzie. Pracodawca nie ponosi jednak kosztów leczenia lub innych wydatków, które ofiara mobbingu może ponieść. Jeśli jednak pracownik zrezygnuje z pracy z powodu mobbingu, ma szansę na otrzymanie odszkodowania za szkody spowodowane pogorszeniem zdrowia, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (art. 444 Kodeksu Cywilnego i art. 300 Kodeksu Pracy).